A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 3785/SGDĐT-GDMN ngày 30/8/2019 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non năm học 2019-2020 của Sở  Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội;

Căn cứ hướng dẫn nhiệm vụ năm học số 640/GD&ĐT ngày 06 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT huyện Chương Mỹ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Căn cứ hướng dẫn số 700/GD&ĐT ngày 23/9/2019 của Phòng GD&ĐT Chương Mỹ về việc hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường mầm non Ngọc Hòa;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường mầm non; Trường mầm non Ngọc Hòa xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2019-2020 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Thuận lợi:

- Nhà trường nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Phòng GD&ĐT, bộ phận chuyên môn mầm non Phòng giáo dục. Được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ngọc Hòa.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trẻ đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, mến trẻ, có ý thức vươn lên trong chuyên môn, không ngừng học tập và hoàn thiện bản thân.

- Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhân viên 100% đạt trình độ chuẩn trở lên.

- Nhà trường thực tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ  sức khỏe, công tác phòng dịch bệnh cho trẻ, đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường.

- Số lượng giáo viên đảm bảo tỷ lệ trên lớp.

- Nhà trường nhận được sự đồng thuận cao của cha mẹ học sinh trong việc chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và cha mẹ học sinh gửi con tại trường ngày càng cao.

- Các thành viên trong trong ban kiểm tra nội bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, có trình độ chuyên môn ngiệp vụ vững. Năng động nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ.

2. Khó khăn:

- Kinh phí đầu tư cho trường có hạn, phòng học còn thiếu chưa đáp ứng được nhu cầu gửi con của cha mẹ học sinh cho nên số trẻ trong 1 lớp còn đông so với quy định, do còn thiếu phòng học cho nên nhà trường lấy phòng chức năng làm phòng học.

- Có nhiều công ty đóng trên địa bàn, nên công nhân tạm trú ở địa bàn xã nhiều và kèm theo con nhỏ nên nhu cầu gửi con vào trường càng đông.

- Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ đều làm công tác kiêm nhiệm nên phần nào còn hạn chế về mặt thời gian.

II. MỤC TIÊU NHIỆM VỤ

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học là một hoạt động quản lý thường xuyên của thủ trưởng đơn vị, là một yêu cầu tất yếu của quá trình đổi mới quản lý giáo dục hiện nay.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, hạn chế trong quá trình thực hiện quy định về chuyên môn nghiệp vụ; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc thực thi nhiệm vụ.

- Qua kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng nhà trường; chỉ rõ những ưu, khuyết điểm của từng tổ, bộ phận, cá nhân; đôn đốc, thúc đẩy hoạt động dạy và học; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý.

- Củng cố và thiết lập trật tự, kỷ cương, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục trong các trường học.

- Ban kiểm tra nội bộ của trường học phải thường xuyên theo dõi, xem xét, đánh giá toàn bộ các hoạt động giáo dục trong phạm vi nội bộ của nhà trường trên cơ sở kiểm tra đối chiếu với các quy định của Luật Giáo dục và các văn bản pháp quy hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo và Phòng Giáo dục và Đào tạo...

- Kiểm tra phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, hiệu quả. Kết quả kiểm tra phải phản ánh đúng thực trạng về đối tượng kiểm tra, tránh định kiến, cả nể, làm qua loa, hình thức; kiểm tra được tổ chức thường xuyên, kịp thời, theo đúng kế hoạch.

- Tất cả các nội dung kiểm tra nội bộ điều được lập biên bản, có chữ ký của người kiểm tra và đối tượng được kiểm tra. Hồ sơ sổ sách về công tác kiểm tra được bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy định.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ:

1. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên (Kiểm tra toàn diện hoặc chuyên đề)

- Mục đích:

Chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của giáo viên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Tạo động lực để giáo viên phấn đấu vươn lên để hoành thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

- Chỉ tiêu:  Kiểm tra toàn diện 17/53 giáo viên = 32%. Kiểm tra 4/53=7,5% số giáo viên thực hiện các chuyên đề lĩnh vực phát triển nhận thức; lĩnh vực phát triển ngôn ngữ; lĩnh vực phát triển thẩm mỹ; lĩnh vực phát triển thể chất.

- Biện pháp: Sử dụng đội ngũ tổ trưởng các tổ, giáo viên cốt cán tham gia kiểm tra (trong Ban kiểm tra nội bộ).

Danh sách giáo viên kiểm tra toàn diện:

 

Thời gian

Họ và tên GV

Dạy lớp

Người kiểm tra

Nội dung được kiểm tra

Tháng 10/2019

Phùng Thị Hoa

Lê Thị Thắng

Nguyễn Thị Yến

5TA6

4TB1

5TA2

Ban kiểm tra nội bộ

 

 

Đánh giá theo quy định về chuẩn nghề nghiệp GVMN

-Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

- Kêt quả công tác được giao

Tháng 11/2019

Trần Thị Trang

Nguyễn Thị Bình

Nguyễn Thị Hòa

5TA6

5TA3

5TA4

Ban kiểm tra nội bộ

Tháng 12/2019

Nguyễn Thị Tiến

Nguyễn Thị Thắm

Trịnh Thị Ngân

Lê Thị Vàng Anh

4TB3

5TA5

3TC4

2 tuổi

Ban kiểm tra nội bộ

Tháng 1/2020

Trịnh Thị Huyền

Hà Thị Toán

Tống Thị Thuận

4TB6

3TC4

5TA3

 

Ban kiểm tra nội bộ

Tháng 3/2020

Lê Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Thủy (B)

Nguyễn Thu Liên

Lưu Thị Dung

4TB6

3TC3

2 tuổi 3TC4

Ban kiểm tra nội bộ

`

Danh sách giáo viên  kiểm tra các chuyên đề

 

Thời gian

 

Tên chuyên đề

 

Họ tên giáo viên

 

Lớp dạy

 

Người kiểm tra

Tháng 12/2019

Kiểm tra chuyên đề phát triển thẩm mỹ 

 

 

Lê Thị Hợp, Nguyễn Lan Phương

Hồ Thị Yến

4 Tuổi B3

Tháng 01/2020

Kiểm tra chuyên đề Phát triển nhận thức

Đặng Thị Hoa

 

5 Tuổi B7

Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Lệ Quyên

Tháng 3/2020

Kiểm tra chuyên đề Phát triển ngôn ngữ

 

 Nguyễn Thị Hoa (A)

 

2 tuổi

 

Lê Thị Hợp, Đỗ Thị Phương Thảo.

 

Tháng 4/2020

Kiểm tra chuyên đề Phát triển thể chất 

Đỗ Thị Hằng

 

3 Tuổi C3

Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Phượng

 

2. Kiểm tra hoạt động của các tổ, nhóm chuyên môn

- Mục đích: Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của tổ, nhóm chuyên môn  theo Điều lệ trường mầm non. Tìm ra những điểm mạnh của từng tổ, để nhân rộng điển hình, chia sẻ kinh nghiệm cho các tổ khác học tập. Tìm ra những điểm yếu để rút kinh nghiệm và khắc phục.

- Chỉ tiêu: Kiểm tra 100% các tổ, nhóm chuyên môn

- Biện pháp: Lựa chọn những tổ trưởng (khác tổ kiểm tra), giáo viên dạy giỏi, Ban giám hiệu trong Ban kiểm tra nội bộ.

3. Kiểm tra công tác quản lý của thủ trưởng đơn vị:

a. Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học

- Mục đích: Rà soát các nội dung trong kế hoạch có đảm bảo tính khả thi hay không, từ đó điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Chỉ tiêu: 100% các loại kế hoạch.

- Biện pháp: Huy động tối đa cán bộ quản lý kiểm tra.

b. Kiểm tra việc thực hiện công khai trong lĩnh vực giáo dục.

- Mục đích: Rà soát các nội dung về việc thực hiện công khai minh bạch theo Thông tư 36/2017/TT-BGD ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ tài chính đã đầy đủ hay chưa, từ đó điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

- Chỉ tiêu: 100% các nội dung phải công khai theo quy định.

- Biện pháp: Huy động tối đa cán bộ quản lý kiểm tra.

4. Kiểm tra hoạt động của tổ văn phòng.

a. Kiểm tra tài chính, tài sản và công tác kế toán

- Mục đích: Rà soát việc xây dựng kế hoạch các khoản thu  khác và sử dụng các nguồn kinh phí do cha mẹ học sinh đóng góp, việc quyết toán thu-chi, quản lý và sử dụng tài sản cố định để tìm ra những điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để điều chỉnh khắc phục.

- Chỉ tiêu: 100% các mức thu các khoản thu khác theo quy định.

- Biện pháp: Huy động tối đa cán bộ quản lý kiểm tra, Ban TTND.

b. Kiểm tra bộ phận văn thư, hành chính

- Mục đích: Rà soát việc xây dựng kế hoạch hoạt động, thực hiện hồ sơ sổ sách, các quy định về công tác văn thư hành chính... để điều chỉnh kịp thời.

- Chỉ tiêu: 100% các hồ sơ quản lý văn bản đi đến, lưu trữ.

- Biện pháp: Các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ.

c. Kiểm tra hoạt động của bộ phận y tế

- Mục đích: Rà soát việc xây dựng các kế hoạch, đồ dùng trang thiết bị y tế để tìm ra những điểm mạnh để phát huy, điểm yếu để điều chỉnh, bổ sung cho kịp thời.

- Chỉ tiêu: 100% các kế hoạch và đồ dùng thiết bị y tế.

- Biện pháp: các thành viên trong Ban kiểm tra nội bộ

5. Kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

- Mục đích: Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng để có biện pháp điều chỉnh cho kịp thời, đúng quy trình, quy định.

- Chỉ tiêu: 100% các loại kế hoạch, hồ sơ tiếp công dân, sổ theo dõi đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Biện pháp: Sử dụng tối đa các đồng chí cán bộ quản lý và Ban TTND.

6. Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường

- Mục đích: Giúp cho Hiệu trưởng thực hiện tốt việc triển khai các văn bản chỉ đạo, việc xây dựng các quy chế và thực hiện tốt dân chủ trong quản lý và điều hành.

- Chỉ tiêu: 100% các loại quyết định và quy chế thực hiện dân chủ trong nhà trường.

- Biện pháp: Sử dụng tối đa các đồng chí cán bộ quản lý và Ban TTND.

7. Kiểm tra các chuyên đề khác của nhà trường:

- Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi

- Kiểm tra cơ sở vật chất kỹ thuật

- Kiểm tra chăm sóc - nuôi dưỡng – giáo dục trẻ

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn và chất lượng giảng dạy

- Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp

- Kiểm tra việc quản lý và sử dụng thiết bị giáo dục – đồ dùng – đồ chơi.

- Vệ sinh an toàn thực phẩm

 

          IV. Lịch triển khai thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra nội bộ cụ thể như sau:

Tháng/

năm

Nội dung kiểm tra

Đối tượng kiểm tra

Hình thức kiểm tra (biện pháp kiểm tra)

Người kiểm tra

Dự kiến thời gian tiến hành kiểm tra

Tháng 10/2019

Kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính.

 

Văn thư

Kiểm tra  trực tiếp quyết định phân công giữ dấu. Sổ theo dõi và lưu trữ công văn đi đến

Lê Thị Hợp, Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Lệ Quyên

Tuần 4 tháng 10/2019

 Kiểm tra việc thu – chi các khoản do nhân dân, các tổ chức đóng góp.

 

Kế toán

Kiểm tra các khoản thu, mức thu và chi.

 Lê Thị Hợp, Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Lệ Quyên,

Tuần 4 tháng 10/2019

Kiểm tra toàn diện giáo viên

 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Hoa,

Lê Thị Thắng,

Nguyễn Thị Yến

Kiểm tra hồ sơ sổ sách. Dự giờ tổ chức hoạt động một ngày của trẻ

Trưởng ban KTNB+ thành viên ban KTNB có chuyên môn về giáo dục

Tuần 5 tháng 10/2019

Tháng 11/2019

Kiểm tra công tác tổ chức đội ngũ, cán bộ, giáo viên, nhân viên

Hiệu trưởng

Kiểm tra số lượng, chất lượng đội ngũ

Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Lan Phương

Tuần 2 tháng 11/2019

Kiểm tra Vệ sinh an toàn thực phẩm

Tổ bếp

Kiểm tra trực tiếp các hoạt động của nhà bếp (thực đơn, giao nhận thực phẩm, quy trình chế biến món ăn…)

Lê Thị Hợp, Đỗ Thị Phương Thảo, Hoàng Thị Loan

Tuần 2 tháng 11/2019

Kiểm tra toàn diện giáo viên

 

Trần Thị Trang,

Nguyễn Thị Bình,

Nguyễn Thị Hòa

Kiểm tra hồ sơ sổ sách. Dự giờ tổ chức hoạt động một ngày của trẻ

Trưởng ban KTNB+ thành viên ban KTNB có chuyên môn về giáo dục

Tuần 4 tháng 11/2019

Kiểm tra giao nhận thực phẩm

 

Dương Minh Phương

Kiểm tra trực tiếp khâu giao nhận thực phẩm

Trịnh Thị Nga, Lê Thị Thúy Vân, Hoàng Thị Loan

Tuần 4 tháng 11/2019

 

 

 

 

 

 

 

Kiểm tra chăm sóc -nuôi dưỡng- giáo dục trẻ

 

Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng

Kiểm tra trực tiếp hồ sơ sổ sách về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ

Lê Thị Hợp, Nguyễn Lệ Quyên

Tuần 4 tháng 11/2019

12/2019

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.

 

Hiệu trưởng

Kiểm tra kế hoạch tuyển sinh, số trẻ, số lớp

Lê Thị Hợp, Nguyễn Thị Phượng

Tuần 1 tháng 12/2019

Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi.

 

Phó hiệu trưởng phụ trách công tác phổ cập

Kiểm tra trực tiếp số trẻ trong độ tuổi ra lớp, sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến

Lê Thị Thúy Vân, Đỗ Thị Phương Thảo

Tuần 1 tháng 12/2019

 

 Kiểm tra chuyên đề phát triển thẩm mỹ 

 

Hồ Thị Yến. Lớp 4 tuổi B3

Kiểm tra trực tiếp  tổ chức hoạt động giáo dục phát thẩm mỹ

Lê Thị Hợp, Nguyễn Lệ Quyên

Tuần 2 tháng 12/2019

Kiểm tra toàn diện giáo viên

Nguyễn Thị Tiến,

Nguyễn Thị Thắm,

Trịnh Thị Ngân,

Lê Thị Vàng Anh

Kiểm tra hồ sơ sổ sách. Dự giờ tổ chức hoạt động một ngày của trẻ

Trưởng ban KTNB+ thành viên ban KTNB có chuyên môn về giáo dục

Tuần 4 tháng 12/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/2020

Kiểm tra Cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết bị đồ dùng, đồ chơi

Phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất

Kiểm tra hồ sơ, sổ sách lưu giữ.

Kiểm ra trực tiếp CSVC.

 

Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Phượng. Hoàng Thị Loan

Tuần 1 tháng 1/2020

Kiểm tra toàn diện giáo viên

Trịnh Thị Huyền,

Hà Thị Toán,

Tống Thị Thuận

Kiểm tra hồ sơ sổ sách. Dự giờ tổ chức hoạt động một ngày của trẻ

Trưởng ban KTNB+ thành viên ban KTNB có chuyên môn về giáo dục

Tuần 1 tháng 1/2020

Kiểm tra các tổ mẫu giáo, tổ nhà trẻ, tổ nuôi dưỡng, tổ văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tổ trưởng chuyên môn mẫu giáo, nhà trẻ, tổ trưởng tổ nuôi dưỡng, tổ trưởng tổ văn phòng

Kiểm tra kế hoạch hoạt động, biên bản họp của tổ

Lê Thị Hợp, Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Lệ Quyên

Tuần 1 tháng 1/2020

Kiểm tra khâu chế biến món ăn

 

Đặng Thị Ánh

Kiểm tra trực tiếp khâu chế biến món ăn

Trịnh Thị Nga, Lê Thị Thúy Vân

Tuần 2 tháng 1/2020

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học.

Hiệu trưởng

Kiểm tra triển khai và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường

Nguyễn Lệ quyên, Lê Thị Hợp

 

Kiểm tra chuyên đề Phát triển nhận thức

Lớp 5 Tuổi A7: Đặng Thị Hoa

Dự trực tiếp1 hoạt động lĩnh vực phát triển nhận thức

Lê Thị Hợp, Nguyễn Lệ Quyên

 

 

 

Tuần 2 tháng 1/2020

Tháng 2/2020

Kiểm tra công tác y tế học đường- An toàn trường học

Nhân viên y tế

Kiểm tra hồ sơ sổ sách về công tác quản lý sức khỏe học sinh, vệ sinh học đường, vệ sinh nước-thực phẩm

Lê Thị Hợp Nguyễn Lan Phương

Tuần 1 tháng 2/2020

Kiểm tra khâu chia thực phẩm chín

 

Lê Thị Quyên

Kiểm tra trực tiếp khâu chia thực phẩm chín

Lê Thị Thúy Vân, Trịnh Thị Nga

Tuần 1 tháng 2/2020

Kiểm tra phòng chống tham nhũng, tiếp công dân

Hiệu trưởng

Kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, công tác tiếp công dân

Lê Thị Hợp, Nguyễn Lệ Quyên

Tuần 1 tháng 2/2020

Tháng 3/2020

Kiểm tra hoạt động chuyên môn và chất lượng giảng dạy.

 

Tổ chuyên môn mẫu giáo 5 tuổi, 4 tuổi, 3 tuổi, tổ nhà trẻ

Kiểm tra hoạt động chuyên môn của các khối

Lê Thị Hợp, Nguyễn Lệ Quyên, Nguyễn Lan Phương

Tuần 1 tháng 3/2020

Kiểm tra Quản lý và sử dụng thiết bị giáo dục, đồ dùng, đồ chơi

Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng các thiết bị giáo dục

Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Phượng. Hoàng Thị Loan

Tuần 1 tháng 3/2020

Kiểm tra toàn diện giáo viên

 

Lê Thị Lan Anh,

Nguyễn Thị Thủy (B),

Nguyễn Thị Thu Liên,

Lưu Thị Dung

Kiểm tra hồ sơ sổ sách. Dự giờ tổ chức một ngày của trẻ

Trưởng ban KTNB+ thành viên ban KTNB có chuyên môn về giáo dục

Tuần 3 tháng 3/2020

Kiểm tra phối hợp dây truyền chế biến món ăn

 

Trịnh Thị Ánh Liễu

Kiểm tra trực tiếp công tác phối hợp dây truyền chế biến món ăn

Lê Thị Thúy Vân, Trịnh Thị Nga

Tuần 3 tháng 3/2020

Kiểm tra chuyên đề Phát triển ngôn ngữ

 

Lớp  Tuổi Nguyễn Thị Hoa A

Dự trực tiếp1 hoạt động lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

Lê Thị Hợp, Nguyễn Thị Phượng

Tuần 4 tháng 3/2020

Tháng 4/2019

Kiểm tra thực hiện “3 công khai”, “4 kiểm tra” của Hiệu trưởng

Hiệu trưởng

Kiểm tra việc thực hiện “3 công khai”, “4 kiểm tra”

Nguyễn Lệ Quyên, Lê Thị Hợp

Tuần 2 tháng 4/2019

 Kiểm tra chuyên đề Phát triển thể chất 

Đỗ Thị Hằng

Dự trực tiếp1 hoạt động lĩnh vực phát thể chất

Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Thị Phượng

Tuần 2 tháng 4/2020

Kiểm tra công tác chủ nhiệm lớp

Nguyễn Thị Thủy (A)

Kiểm tra trực tiếp hồ sơ, sổ sách của lớp; công tác vệ sinh, trang trí lớp; thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ

Lê Thị Thúy Vân, Nguyễn Lan Phương

Tuần 2 tháng 4/2020

         

          V. Tổ chức thực hiện

Ban kiểm tra nội bộ xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ đảm bảo phù hợp với sự chỉ đạo chung của ngành và tình hình thực tế của nhà trường, nhằm giúp cho các cá nhân trong nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ của nhà trường.

Hàng tháng, Hiệu trưởng phải đưa nội dung đánh giá công tác kiểm tra nội bộ và chương trình công tác, đồng thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

Cuối học kỳ và cuối năm học, Hiệu trưởng phải báo cáo kết quả công tác KTNB về phòng GD&ĐT đúng thời gian quy định.

            Trên đây là kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường mầm non Ngọc Hòa năm học 2019 - 2020./.

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- Các Phó hiệu trưởng;

- các tổ trưởng;

- Các thành viên Ban KTNB;

- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Lê Thị Lụa

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 50
Tháng 07 : 288